Statut

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano – Wykończeniowych
z siedzibą w Warszawie
po zmianach uchwalonych dnia 18 lutego 2015 r.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano –
Wykończeniowych z siedzibą w Warszawie, że jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano – Wykończeniowych z siedzibą w Warszawie
brzmi:

ROZDZIAŁ I

§ 1

1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano – Wykończeniowych jest organizacją
zrzeszającą osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinach
budowlano – wykończeniowych.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 2

1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano – Wykończeniowych zwane dalej
„Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: OSFBW.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest miasto Warszawa, a terenem
jego działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenia ma prawo powoływania oddziałów terenowych, obejmujących zasięgiem
działania obszar jednego lub kilku województw. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać własnego godła i pieczęci.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność:
· naukowo-techniczna w dziedzinie budowlano – montażowej i ochrony środowiska
· oświatowa polegająca na upowszechnianiu nowych technologii, nowoczesnych metod organizacji,
finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych w dziedzinie budowlano – montażowej
· wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju branży budowlano – wykończeniowej.

§ 7

1. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
1) działania na rzecz rozwoju technologii budowlano – wykończeniowej,
2) działania na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych oraz zmian istniejących i tworzenia
nowych przepisów prawnych w dziedzinie budowlano – wykończeniowej,
3) współpraca z producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych w celu osiągnięcia
wysokiej jakości i minimalizacji kosztów wytwarzania,
4) wydawanie publikacji gazet i czasopism mających na celu
– informowanie o działalności Stowarzyszenia
– reklamowanie firm członkowskich
– wspieranie Stowarzyszenia w poszukiwaniu nowych Członków i Sponsorów
5) organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia doradztwa prawnego,
ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
6) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w celu rozwoju działalności
budowlano – wykończeniowej oraz zwiększenia jej dostępności dla jak największej rzeszy
obywateli,
7) współpraca z bankami i organizacjami administracji państwowej w zakresie wypracowania
takich zasad kredytowania działalności budowlano – wykończeniowej, aby mogła ona stać się
ogólnodostępną,
8) współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi w kwestiach związanych z
rozwojem działalności budowlano – wykończeniowej,
9) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
10) udział w pracach organizacji międzynarodowych,
11) organizowanie krajowych i międzynarodowych wystaw, seminariów, targów, szkoleń
związanych z dziedziną budowlano – wykończeniową,
12) propagowanie ochrony własności prywatnej wśród obywateli.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, prowadzący
działalność w branży budowlano – wykończeniowej, bądź posiadający szczególną wiedzę w tej
dziedzinie.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także obywatel obcego państwa, mający
miejsce zamieszkania na terytorium lub poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, związany z
branżą budowlano – wykończeniową.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju i za granicą, działająca w branży budowlano – wykończeniowej.
2. Członkowie wspierający biorą udział w posiedzeniach i pracach Stowarzyszenia przez
swoich przedstawicieli.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.

§ 11

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje – na wniosek Zarządu Krajowego – Walne
Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie budowlano –
wykończeniowej.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie nadania członkostwa honorowego
wymaga większości 2/3 głosów obecnych.
2. Legitymacje członkom honorowym wydaje Zarząd Krajowy.

§ 12

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd
Oddziału w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, posiadającego
rekomendacje jednego członka Stowarzyszenia a jeżeli na terenie działania członka nie
powołano Oddziału – Zarząd Krajowy.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego decyzja w tym przedmiocie jest
ostateczna.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2. prawo uczestnictwa we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia.
3. prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. prawo zaskarżenia uchwał lub decyzji władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich w
terminie 1 m-ca od dnia ich podjęcia, o ile Statut nie stanowi inaczej, w trybie określonym w
niniejszym Statucie.

§ 14

Członek wspierający ma prawo:
1. udziału we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia,
2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

Każdy członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał, zarządzeń, regulaminów władz
Stowarzyszenia,
2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
3. sumiennie wykonywać zadania, które mu zostaną powierzone przez władze Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni i wspierający mają ponadto obowiązek regularnie uiszczać składki
członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione władze Stowarzyszenia.

§ 18

Członkostwo nie może być przenoszone czy przekazywane.

§ 19

1. Utrata członkostwa może nastąpić przez skreślenie lub wykluczenie członka Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału a w przypadku braku
oddziału na terenie działania członka – Zarząd Krajowy, w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą
składek za okres przekraczający 6 miesięcy,
3) całkowitego braku aktywności członka przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4) śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Krajowy w
następujących wypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w
dobre imię Stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 właściwy zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. W stosunku do osób wchodzących w skład Zarządu Oddziału decyzję o wykluczeniu podejmuje
Zarząd Krajowy, a co do osób z Zarządu Krajowego – Krajowa Komisja Rewizyjna.
6. Od uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Krajowego w sprawie, o której mowa w ust. 2
pkt. 1 i 2 i ust. 3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia
uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, odpowiednio do Oddziałowego Walnego Zebrania
lub Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia, a w przypadku uchwał podjętych
w trybie ust. 5 – do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

1. Władzami Stowarzyszenia są władze krajowe i władze oddziałów.
2. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia,
2) Zarząd Krajowy,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna.
3.Wyboru delegatów na Walne Zebranie oraz wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia
dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

§ 21

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią
inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być
podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być
podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie
co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania
Stowarzyszenia.
4. Po upływie kadencji członkowie władz Stowarzyszenia działają do dnia wyboru nowych
władz.

ROZDZIAŁ V

WALNE ZEBRANIE

§ 22

1. Walne Zebranie odbywa się z udziałem członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 500
członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów.
Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd
Krajowy.
2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
3. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział:
– członkowie zwyczajni
– członkowie honorowi
4. W Walnym Zebraniu głosem doradczym mogą brać udział:
– przedstawiciele członków wspierających
– zaproszeni goście
5. W Walnym Zebraniu z udziałem Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
władz krajowych, a z głosem doradczym członkowie władz Oddziałów.

§ 23

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Krajowy co najmniej raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek
Krajowej Komisji Rewizyjnej, bądź na podstawie pisemnego wniosku co najmniej połowy
członków z ostatniego Walnego Zebrania lub 1/5 liczby Zarządów Oddziałów.
4. Zarząd Krajowy zawiadamia o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania co
najmniej 15 dni przed jego odbyciem, a Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być wyznaczone
w terminie 20 dni od złożenia wniosku. Członkowie Stowarzyszenia muszą otrzymać
zawiadomienie o dniu, godzinie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad.
W zawiadomieniu można przewidzieć możliwość zwołania Walnego Zebrania w tym samym
dniu w drugim terminie.
5. Walne Zebranie jest ważne pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wezmą w nim udział
wszyscy członkowie Stowarzyszenia – w/g stanu na dzień zwołania – a żaden z obecnych nie
zgłosi sprzeciwu co do trybu zwołania i porządku obrad.
6. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 24

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2) Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego i
Krajowej Komisji Rewizyjnej.
3) Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu.
4) Wybór członków Zarządu Krajowego i członków Komisji Rewizyjnej.
5) Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych.
6) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz
wzorcowego regulaminu działania władz oddziału.
7) Nadawanie na wniosek Zarządu Krajowego – członkostwa honorowego.
8) Uchwalanie zmian w Statucie.
9) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
2. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 1 ustala organ
lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD KRAJOWY

§ 25

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
2. Zarząd Krajowy ze swego grona wybiera Prezesa i Wiceprezesa w głosowaniu tajnym na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd Krajowy jest powoływany na czas nieoznaczony.
4. W przypadku ustania członkostwa Zarząd Krajowy ma prawo uzupełnienia swojego składu w
drodze głosowanie tajnego. W trybie kooptacji Zarząd może zmienić nie więcej niż jedną osobę
spośród członków Stowarzyszenia.
5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
6. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Stowarzyszenia uprawnieni są jednoosobowo Prezes albo Wiceprezes lub dwóch członków
Zarządu łącznie.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku. Stowarzyszenia.
6. Ustalanie godła i pieczęci Stowarzyszenia, rodzaju i wzoru odznak członkowskich oraz logo
Stowarzyszenia.
7. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
8. Nadawanie członkostwa Stowarzyszenia oraz podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy
i wykluczenia ze Stowarzyszenia.
9. Powoływanie i rozwiązywanie komitetów problemowych.
10. Uchwalanie regulaminu wyboru Delegatów na Walne Zebranie, regulaminu działalności Biura
Stowarzyszenia oraz innych regulaminów wewnętrznych przewidzianych niniejszym Statutem.
11. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania w sprawie członkostwa honorowego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.
13. Zwoływanie Walnego Zebrania.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa i powinny
odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Zarządu Krajowego powinni otrzymać co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia zawiadomienie o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
Zarządu o ile Statut nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ VII

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego
i zastępcę.
2. W przypadku ustania członkostwa Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnienia swojego
składu na drodze tajnego głosowania.
3. W trybie kooptacji można zmienić jedną osobę spośród członków Stowarzyszenia.
4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
5.Krajowa Komisja Rewizyjna powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 29

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1.przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
finansowej Stowarzyszenia,
2.składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
3.przedstawienie Zarządowi Krajowemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4.prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5.składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
6.nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych.
7.rozpatrywanie odwołań w/s wykluczenia członków Zarządu Krajowego.

§ 30

Szczegółowy zakres działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VIII

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia tworzonymi przez
Zarząd Krajowy na wniosek 15 członków założycieli Oddziału.
2. Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze jednego lub więcej województw określonych w
uchwale Zarządu Krajowego.
3. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadza działalność statutową w
ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
4. Oddziały mogą tworzyć koła Stowarzyszenia określając ich zadania. Regulamin ogólny tych kół
określa Zarząd Krajowy.
5. Zarządy oddziałów odprowadzają 20% składek członkowskich na rzecz władz krajowych
Stowarzyszenia.

§ 32

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie dla władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się
odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych.
3. Szczegółowy tryb i zasady działania władz oddziałów określają regulaminy uchwalone przez
Walne Zebranie członków Oddziału, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez
Walne Zebranie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 33

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z trzech do pięciu
członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Oddziału.
2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia. W
szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne Zebranie Członków
Oddziału, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, zwołuje i organizuje zebrania członków
Oddziału oraz gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia pozostawionym do dyspozycji Oddziału
przez Zarząd Krajowy.
3. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i
ustania członkostwa.

§ 34

1. Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz plan pracy i plan
finansowy na rok następny Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia w terminach określonych
przez Zarząd Krajowy.
2. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków
majątkowych w imieniu Stowarzyszenia na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego
udzielonego jego członkom przez Zarząd Krajowy do działania w granicach zwykłego zarządu
sprawami Oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres
zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Krajowego.
3. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym
znaczeniu dla Stowarzyszenia Zarząd wnosi pod obrady Zarządu Krajowego.

§ 35

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

ROZDZIAŁ X

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 36

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej i finansowej
Oddziału,
2) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich przez członków z
terenu działania Oddziału,
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej
sprawozdań ze swej działalności,
4) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału lub Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Oddziału,
5) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i zgłaszanie wniosków o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

ROZDZIAŁ XI

LIKWIDACJA ODDZIAŁU

§ 37

1. Oddział może być zlikwidowany w następujących przypadkach:
1) spadku liczby członków poniżej piętnastu,
2) wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału w formie uchwały powziętej większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków,
3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału,
2. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Krajowy. W przypadkach, o
których mowa w pkt. 1 i 3 uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu opinii Komisji
Rewizyjnej Oddziału.

ROZDZIAŁ XII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

§ 39

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
– wpływy uzyskiwane z wpisowego i składek członkowskich
– dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia
– dotacje, subwencje, darowizny i zapisy
– wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 40

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając dochód z niej
uzyskany jedynie na realizację celów statutowych. Przedmiotem działalności gospodarczej
może być:
· Działalność wydawnicza wg PKD 22.1;
· Reprodukcja zapisanych nośników informacji wg PKD 22.3;
· Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych wg PKD 52.47 Z;
· Przetwarzanie danych wg PKD 72.30 Z;
· Działalność związana z bazami danych wg PKD 72.40 Z;
· Badanie rynku i opinii publicznej wg PKD 74.13 Z;
· Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wg PKD 74.14 Z;
· Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego wg PKD 74.20 A;
· Działalność związana z organizacją targów i wystaw wg PKD 74.84 A;
· Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana wg PKD 74.84 B;
· Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej wg PKD 75.14 Z;
· Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane wg PKD 80.42 B
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, Oddziałów Stowarzyszenia a
także zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa Zarząd Krajowy w formie
regulaminów.

ROZDZIAŁ XIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41

Zmiany Statutu, jak również rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały
Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Stowarzyszenia.

§ 42

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony jego majątek.