Stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia MIiB „zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

Istnieje rozbieżność pomiędzy projektowanym prawem krajowym, a europejskim w zakresie badań zestawów wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych.

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz