Petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2016

Petycja w sprawach :

 1. nieopublikowania na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, treści stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”
 2. Zasadności występowania na polskim rynku wyrobów budowlanych programu „Gwarantowany styropian”.

Stwierdzamy, brak publikacji na stronach BIP MIiB, uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”, z terminem zgłaszania uwag do dnia 16.03.2016 r.

W związku z występowaniem na polskim rynku znaczącej ilości wadliwych próbek styropianu, pytamy o uzasadnienie istnienia programu „Gwarantowany styropian”, oraz informujemy Pana Ministra o przekazaniu bardziej szczegółowej petycji w tym zakresie do urzędu podległego ministerstwu.

Pełna treść petycji znajduje się tutaj.

Stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”

Stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”.

Bylibyśmy za całością projektu, gdyby nie dołączony do niego załącznik obejmujący wszystkie (a nawet więcej) wyroby budowlane występujące na rynku.
Problem polega na tym, że znakomita część wyrobów budowlanych od 1.07.2013 r ma być zgodna z zasadami określonymi w rozporządzeniu UE nr 305/2011 i z mocy ustawy „o wyrobach budowlanych” podlega temu rozporządzeniu.
Oznacza to, że większość wyrobów po wymienionej wyżej dacie, powinna między innymi być oznakowana CE.
Jako Stowarzyszenie mamy podejrzenie, że praktycznie „większość” znaczy „wszystkie” lub „prawie wszystkie”.
Istnieje jeszcze grupa wyrobów regionalnych, które wydają się spełniać wymogi krajowych wyrobów budowlanych.

Różnice w treści zapisów w starej i nowej ustawie o wyrobach budowlanych

W przypadku ustawy „o wyrobach budowlanych”, która uchwalona została 25 czerwca 2015 r, „ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.” zamieszczamy pełne teksty.

W wyniku uchwalenia tych zmian, oraz ustalenia trzech terminów wchodzenia w życie poszczególnych artykułów uchwalonych zmian, powstała sytuacja słabej czytelności prawa obowiązującego w danym czasie.
Poniżej prezentujemy pełne teksty ustawy obowiązujące w okresie od 1.01.2016 do 1.01.2017 r, oraz po 1.01.2017 r.

Ustawa o Wyrobach Budowlanych obowiązująca od 1.01.2016

Ustawa o Wyrobach Budowlanych obowiązująca od 1.01.2017

 

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH PRAWA UE

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
  marca 2011 r, „ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
  obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z 30 października
  2013 „w sprawie warunków udostępnienia deklaracji właściwości użytkowych
  wyrobów budowlanych na stronie internetowej”;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z 18 lutego 2014 r,
  „zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobów
  budowlanych”;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z 21 lutego 2014 r,
  „zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy zastosować przy
  sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych”;
 • Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG 004 „Złożone systemy
  izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami tynkarskimi” – wydanie luty 2013.

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH PRAWA KRAJOWEGO

 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,